Zittenblijvers in het bo en sbo per vestiging

Zittenblijvers in het bo en sbo per vestiging

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. In dit bestand staat per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft.

Bronnen

De leerlinggegevens zijn gebaseerd op het 1-cijferbestand WPO (Wet op het Primair Onderwijs) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer, peildatum 1-10).

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS, Onderwijsinspectie en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht of betalend samenwerkingsverband.

Selectie

Leerlingen met een bekostigde inschrijving in het basisonderwijs op peildatum 1 oktober van het peiljaar. Leerlingen van BRIN 27MK zijn niet meegenomen (varende kleuters).

In verband met de AVG hebben wij alle schoolvestigingen, waarvan het totale aantal leerlingen in het 1cijferbestand kleiner dan of gelijk is aan tien verwijderd. Omdat we maar één kenmerk van een leerlingen per bestand laten zien is een leerling moeilijker te traceren en kunnen er kleine aantallen worden weergegeven zonder dat deze tot een persoon herleidbaar zijn. Bij schoolvestigingen met heel weinig leerlingen is dit niet het geval, vandaar dat wij deze schoolvestigingen verwijderen uit onze overzichten.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf oktober 2010.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 0.1.0
Auteur
Auteur Email
Beheerder
Beheerder Email