Prognoses bo en sbo per vestiging

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. De prognose van het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en jaar.

Bronnen

  • De leerlinggegevens zijn volgens 1-cijferbestand WPO (Wet op het Primair Onderwijs) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer, peildatum 1-10).
  • De instellinggegevens komen uit BRIN (Basisregister Instellingen, peildatum 1-10).
  • De demografische dynamiek in de prognoses, d.w.z. het saldo van sterfte, immigratie naar en emigratie uit viercijferige postcodegebieden, is afgeleid uit de bevolkingsstatistiek en -prognose in PRIMOS (Prognose- Informatie- en MOnitoringSysteem, gepubliceerd door ABF Research)

Kwaliteit van de gegevens

  • De leerlingenprognoses zijn ramingen van het potentiële leerlingenaantal van een instelling, gebaseerd op haar marktaandeel in het voedingsgebied en de doorstroom van leerlingen aan de instellingen. Daarvoor is van elke instelling over de laatste vijf teldata diens marktaandeel geschat van alle postcodegebieden waar haar leerlingen wonen. Daarbij is van elke instelling ook de doorstroom van leerlingen aan de school geschat met gegevens over de laatste vijf schooljaren. Onvoorziene ontwikkelingen in de toekomst zijn er niet in verwerkt, met name lokale en regionale ontwikkelingen in de aantrekkingskracht van instellingen op (potentiële) leerlingen, als ook instellings-specifieke kenmerken zoals bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat de schoolgebouwen van de instelling kan huisvesten.
  • Naarmate de prognose betrekking heeft op jaren die verder in de toekomst liggen, neemt het aantal onvoorziene ontwikkelingen toe die niet in de prognose zijn meegenomen. Daarmee neemt de onzekerheid over de betrouwbaarheid van het geraamde leerlingenaantal toe, naarmate het jaar verder in de toekomst ligt.
  • Verder bevat sommige informatie, zoals de bevolkingsprognose in PRIMOS, zelf ook onzekerheden.
  • Samengevat betekent dit dat de geraamde leerlingenaantallen niet ‘verabsoluteerd’ moeten worden: de leerlingenaantallen staan niet in steen gebeiteld. Niettemin bevatten de prognoses waardevolle informatie als vertrekpunt voor het maken van een meerjarige planning, en kan het behulpzaam zijn om tijdig trends te signaleren en bij te sturen als die trends daar aanleiding toe geven.

Selectie

Leerlingen met een bekostigde inschrijving in het basisonderwijs op peildatum 1 oktober van het peiljaar. Leerlingen van BRIN 27MK worden niet getoond (varende kleuters).

In dit bestand zijn alleen schoolvestigingen te zien die nog actief zijn in het laatste peiljaar. Dit ondanks het feit dat de telgegevens van de afgelopen 5 jaar te zien zijn. Het is dus raadzaam dit bestand niet te gebruiken voor actuele gegevens over de afgelopen jaren. Aangezien het hier gaat om prognoses en er geen leerling kenmerken worden getoond worden er verder geen maatregelen toegepast i.v.m. de AVG.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De prognoses worden elk jaar ververst en hebben dus alleen de gegevens van het laatste peiljaar.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email