Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. In dit bestand staat het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) dat in aanmerking komt voor een bijstelling van het oorspronkelijke advies en het aantal leerlingen dat daadwerkelijk een bijstelling krijgt. Om te kunnen bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor een bijstelling, is het toetsadvies vergeleken met het oorspronkelijk advies. Wanneer het toetsadvies hoger blijkt dan het oorspronkelijke advies, komt de leerling in aanmerking voor een bijstelling. Daarnaast staat ook het aantal leerlingen weergegeven waarbij het toetsadvies lager is dan het oorspronkelijke advies en het aantal leerlingen waarbij het toetsadvies en het oorspronkelijke advies aan elkaar gelijk zijn.

Op 24-03-2020 is geconstateerd dat er niet de juiste selecties zijn toegepast op dit bestand. Door deze fout zijn er bij het berekenen van de heroverwegingen en bijstellingen ook leerlingen meegenomen die op een van de ontheffingsgronden een vrijstelling hebben voor het maken van de eindtoets. In lijn met voorgaande publicaties zijn deze leerlingen er na het constateren van deze fout alsnog uit gefilterd.

Bronnen

De leerlinggegevens zijn gebaseerd op het 1-cijferbestand WPO (Wet op het Primair Onderwijs) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer, peildatum 1-10).

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS, Onderwijsinspectie en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht of betalend samenwerkingsverband.

Selectie

Tot 2014-2015 was er een selectie op leerlingen in leerjaar 8. In plaats daarvan worden alle eindtoetsscores en adviezen in alle leerjaren in BRON meegenomen van leerlingen die medio-april op de school staan ingeschreven. Zo worden ook de scores meegenomen van leerlingen die niet in het juiste leerjaar in BRON stonden. Daarnaast wordt voor het gehele bestand geselecteerd op leerlingen met een hoofdinschrijving in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs. Bij dit bestand wordt ook geselecteerd op leerlingen met een advies in BRON.

AVG-privacy

In verband met privacyoverwegingen worden alle celvullingen leeggemaakt indien het totaal aantal leerlingen dat de toets gemaakt heeft (op een school), kleiner is dan 5.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf oktober 2014.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email