Gemiddelde eindscores per vestiging bo en sbo

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het Primair Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. In dit bestand staat per schoolvestiging en geslacht de gemiddelde score voor de eindtoets weergegeven. Het gaat om de ruwe eindscores, dus zonder eventuele correcties. De scores kunnen daarom afwijken van de scores die gepubliceerd worden op scholenopdekaart.nl, waar wel correcties zijn toegepast. Ook staat weergegeven hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken. In dit bestand worden de gemiddelde scores weergegeven voor de verschillende eindtoetsen: Centrale Eindtoets (CET), ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Route 8, AMN, Cesan en Dia. In het bestand van schooljaar 2014-2015 staan ook de scores van het Drempelonderzoek.

Bronnen

De leerlinggegevens zijn gebaseerd op het 1-cijferbestand WPO (Wet op het Primair Onderwijs) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer, peildatum 1-10).

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS, Onderwijsinspectie en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht of betalend samenwerkingsverband.

Selectie

Tot 2014-2015 was er een selectie op leerlingen in leerjaar 8. In plaats daarvan worden alle eindtoetsscores in alle leerjaren in BRON meegenomen van leerlingen die medio-april op de school staan ingeschreven. Zo worden ook de scores meegenomen van leerlingen die niet in het juiste leerjaar in BRON stonden. Daarnaast wordt voor het gehele bestand geselecteerd op leerlingen met een hoofdinschrijving in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs. De gemiddelde scores zijn exclusief leerlingen die een eindtoets gemaakt hebben, terwijl ze een ontheffing of een reden voor niet deelname hebben. Bij dit bestand wordt ook geselecteerd op leerlingen met een toetsuitslag in BRON.

AVG-privacy

In verband met privacyoverwegingen worden alle celvullingen leeggemaakt indien het aantal leerlingen dat de toets gemaakt heeft (op een school), kleiner is dan 5.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf oktober 2010.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email