Inschrijvingen in het hoger onderwijs

Hoger Onderwijs

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) vormen samen het hoger onderwijs (ho). Hogescholen (hbo) en universiteiten (wo) vallen onder dezelfde wetgeving: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw). Om in te kunnen spelen op internationale ontwikkelingen, is in het studiejaar 2002-2003 de bachelor-masterstructuur ingevoerd. Aankomend studenten worden toegelaten tot een hbo-opleiding met een havo-diploma, een vwo-diploma of een diploma op mbo-4-niveau. Toelating tot een universiteit kan worden verkregen met een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of -bachelor, met bepaalde buitenlandse diploma’s of met een colloquium doctum.

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden inschrijvingen van het hoger onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Dit pakket bestaat uit zes deelbestanden, drie voor het hbo en drie voor het wo, waarin informatie zit over inschrijvingen met diverse achtergrondkenmerken.

Bronnen

De bron is de nieuwste versie van één cijfer hoger onderwijs met peildatum 1 oktober en de Basis Registratie Instellingen (BRIN).

Kwaliteit van de gegevens

Het bestand één cijfer hoger onderwijs wordt bepaald op basis van afspraken binnen de werkgroep één cijfer hoger onderwijs. De werkgroep bestaat uit leden van het CBS, de DUO, de VSNU, de Vereniging Hogescholen, de Inspectie van het Onderwijs en de directie hoger onderwijs van OCW. De werkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep één cijfer hoger onderwijs.

Selecties

Inschrijvingen: voor de inschrijvingen op de peildatum 1 oktober worden zowel de hoofd- als de echte neveninschrijvingen meegeteld. De inschrijvingen behorende bij opleidingen aan aangewezen instellingen worden niet meegeteld.

Periode

De bestanden worden één keer per jaar geactualiseerd op basis van de nieuwste versie van 1cijfer hoger onderwijs met peildatum 1 oktober. De bestanden geven informatie over de laatste vijf studiejaren.

Toelichting

Bij het aantal inschrijvingen is gebruik gemaakt van een AVG filter. Dat wil zeggen dat oorspronkelijke aantallen kleiner dan 5 (1,2,3,4) allemaal worden weergegeven door 4. Andere aantallen zijn ongewijzigd gebleven. De betekenis van de waarden in het attribuut OPLEIDINGSVORM is VT voltijd onderwijs, DT deeltijd onderwijs en DU duaal onderwijs.ht.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email