Het aantal gediplomeerden mbo per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdcategorie en verblijfsjaar over de laatste 5 jaren

Gediplomeerden_inst_kwal_lftcat_vbjr5MBO

Gediplomeerden in het middelbaar beroeps onderwijs per instelling(soort), kwalificatie, leeftijdscategorie en verblijfsjaar over de afgelopen 5 jaar.

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over gediplomeerden in het Middelbaar Beroeps Onderwijs over de laatste 5 jaren die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Deze bestanden bevatten informatie over het aantal mbo gediplomeerden per instelling, plaats van de instelling, bijhorend kenniscentrum, mbo sector, bedrijfstak, opleiding (kwalificatie), kwalificatieniveau en bedrijfstak. Als het aantal deelnemers kleiner is dan 5 wordt dat aangegeven met het aantal 4 en de INDICATIEAVG = "J", anders INDICATIEAVG = "N".

Bronnen

  • De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand mbo en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer)
  • De instellinggegevens komen uit CREBO (Centraal Register Beroepsonderwijs) in BRIN (Basisregister Instellingen)
  • De bedrijfstakken zijn volgens referentietabel ‘Bedrijfstak,’ opgesteld door DUO

Kwaliteit van gegevens

  • De kwaliteit van de gegevens wordt geborgd door het Programma van Eisen Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.
  • De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, mbo-raad, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.
  • De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht of betalend samenwerkingsverband.

Selectie

Gediplomeerden met een bekostigde inschrijving in het basisonderwijs over de laatste 5 jaren.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf oktober 2012.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email