Functiemix

Functiemix

Dit document beschrijft de functiemixbestanden die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. De functiemixbestanden bestaan uit vier deelbestanden: een instellingenbestand, een bestuursbestand, een bestand met gemiddelden en een bestand met maatwerkafspraken. De bestanden worden één keer per jaar geactualiseerd op basis van de door scholen bij DUO aangeleverde personeelsgegevens. Vanwege her- en naleveringen kunnen gegevens van voorgaande jaren wijzigen.

Bronnen

De functie- of salarismix is gebaseerd op de personeelsgegevens, zoals deze periodiek door scholen aan DUO worden geleverd. Scholen verrichten deze levering meestal niet zelf, maar hebben dit uitbesteed aan hun salarisverwerker.

Kwaliteit van de gegevens

De verantwoordelijkheid voor een actuele, betrouwbare en complete aanlevering van personeelsgegevens berust bij scholen (het bevoegd gezag). Omdat de gegevens voornamelijk gebaseerd zijn op de salarisadministratie, mag een hoge kwaliteit worden verondersteld. Dit is echter geen garantie. Uit analyse blijkt dat de kwaliteit van sommige gegevens te wensen overlaat. Ook kunnen de gegevens van een school ontbreken, omdat niet of niet goed is aangeleverd.

Selectie

Tot het onderwijzend personeel (leraren) is gerekend al het personeel dat geregistreerd staat met een leraarschaal (salarisschaal LA-LE), ongeacht feitelijke taken. Leraren in opleiding tellen niet mee, ook niet als zij met een leraarschaal (L-schaal) staan geregistreerd. Ook tot het onderwijzende personeel (leraren) is gerekend personeel in de functiecategorie ‘leraar’ en salarisschaal 9-13. Deze numerieke schalen zijn geteld als respectievelijk LA-LE. Leraren tellen voor hun deeltijdfactor of voltijdequivalent mee. Deze wordt niet aangepast voor BAPO of ander verlof. Vervangend personeel telt niet mee. Als ‘vervangende’ leraren niet herkenbaar als vervanger staan geregistreerd, tellen ze noodzakelijkerwijs mee in de monitoring van de functiemix van de school. Let op: deze selectie van onderwijzend personeel (leraren) wijkt af van de selectie zoals DUO deze voor andere informatieproducten hanteert (bijv. Onderwijs in cijfers of Open data van DUO (etalagebestanden)).

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf oktober 2006. Ook door organisatorische veranderingen (fusies, splitsingen, oprichtingen en opheffingen) kunnen gegevens van voorgaande jaren veranderen. Vanwege de volgtijdelijke vergelijkbaarheid is de organisatorische indeling in de functiemixbestanden zo veel mogelijk constant gehouden.

CAO PO

Met ingang van 1 september 2018 zijn de lerarenschalen LA – LE vervangen door L10 - L14 (CAO PO 2018-2019). De schaalbedragen zijn aanzienlijk verhoogd. Er is sprake van een trendbreuk, waardoor de nieuwe schalen niet direct vergelijkbaar zijn met de oude. In de functiemixbestanden worden de nieuwe schalen in aparte kolommen opgenomen.

AMR-gebied

De personeelsgegevens worden niet alleen naar RPA-gebied maar ook naar AMR-gebied gedetailleerd

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email