bekostigde nieuwe instromers en deelnemers mbo per instelling en opleiding

Deelnemers_instromers_inst_opl_mbo

Deelnemers en nieuwe instromers per vooropleiding, domein, type mbo, opleiding sbb, niveau.

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over (instromende) deelnemers in het Middelbaar Beroeps Onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Deze bestanden bevatten informatie over aantal bekostigde deelnemers in het mbo per instelling en beroepsopleiding verdeeld naar vooropleiding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het totaal aantal deelnemers in een jaar (bijv 2013) per instelling en opleiding, en het aantal nieuwe instromers in dat jaar. Met behulp van de gegevens in dit bestand zijn opleidingen per instelling te vergelijken op basis van het aantal deelnemers, de nieuwe instroom, de vooropleiding op het voorgezet onderwijs en eerder behaalde mbo-diploma’s. Als het aantal deelnemers kleiner is dan 5 wordt dat aangegeven met het aantal 4 en de INDICATIEAVG = "J", anders INDICATIEAVG = "N".

Bronnen

  • De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand mbo en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer).
  • De instellinggegevens komen uit CREBO (Centaal Register Beroepsonderwijs) in BRIN (Basisregister Instellingen).

Kwaliteit van gegevens

  • De kwaliteit van de gegevens wordt geborgd door het Programma van Eisen Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.
  • De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, mbo-raad, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.
  • De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht of betalend samenwerkingsverband.

Selectie

Leerlingen met een bekostigde inschrijving in het basisonderwijs op peildatum 1 oktober van het peiljaar. De leeftijden van leerlingen zijn de leeftijden op het moment van 1 oktober van het peiljaar.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf 1 oktober 2017.

Toelichting

Bij het aantal deelnemers is gebruik gemaakt van een AVG filter. D.w.z. dat oorspronkelijke aantallen kleiner dan 5 (1,2,3,4) allemaal worden weergegeven door 4. Andere aantallen zijn ongewijzigd gebleven.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email