Deelnemers mbo per instelling, woongemeentedeelnemer en leeftijdscategorie over de laatste 5 jaren.

Deelnemers_inst_kwal_wgdln_lftcat_5mbo

Deelnemersmbo per instelling, woongemeentedeelnemer en leeftijdscategorie over de laatste 5 jaren.

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over deelnemers in het Middelbaar Beroeps Onderwijs over de afgelopen 5 jaar die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Deze bestanden bevatten informatie over het aantal mbo deelnemers per instelling, instellingssoort, gemeente en provincie waar de deelnemer woont en leeftijdscategorie waarbinnen de deelnemer valt. Als het aantal deelnemers kleiner is dan 5 wordt dat aangegeven met het aantal 4 en de INDICATIEAVG = "J", anders INDICATIEAVG = "N"

Bronnen

  • De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand mbo en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer)
  • De instellinggegevens komen uit BRIN (Basisregister Instellingen)

Kwaliteit van gegevens

  • De kwaliteit van de gegevens wordt geborgd door het Programma van Eisen Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.
  • De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, mbo-raad, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.
  • De instellingsgegevens in dit bestand zijn door scholen en besturen zelf aan DUO opgegeven en betreffen ook een momentopname uit BRIN (Basisregister Instellingen).
  • De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht of betalend samenwerkingsverband.

Selectie

Deelnemers met een bekostigde inschrijving in het basisonderwijs over de laatste 5 jaren.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf oktober 2012.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email