Aantal leerlingen cluster 1 en 2 per schoolvestiging

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden over leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per schoolvestiging, jaar en cluster (1 of 2).

Bronnen

De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand WEC (Wet op de Expertisecentra) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer, peildatum 1-10).

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS, Onderwijsinspectie en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht of betalend samenwerkingsverband.

Selectie

Leerlingen met een bekostigde inschrijving in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op peildatum 1 oktober van het peiljaar. In dit bestand zitten alleen maar leerlingen die vallen onder cluster 1 en cluster 2. Cluster 3 en cluster 4 zijn opgeheven/samengevoegd vanaf de invoering van passend onderwijs in 2014. Deze leerlingen zitten niet in dit bestand. Dit geldt ook voor leerlingen in justitiƫle jeugdinrichting en gesloten jeugdzorginstellingen.

Afscherming van data De bestanden bevatten bijzondere persoonsgegevens in de vorm van medische informatie. Om de privacy van leerlingen te waarborgen zijn aantallen onder de 5 verwijderd uit het bestand. Waar een afgeschermd klein aantal afgeleid kan worden van een ander aantal is ook dat andere aantal verwijderd. Afgeschermde data is dus niet meer zichtbaar in de vorm van een lege waarde. Een voorbeeld: in een bestand waar onderscheid wordt gemaakt tussen residentiele plaatsen en andere onderwijsvormen is er een samenwerkingsverband met 20 leerlingen, waarvan 4 op een residentiele plaats en 16 niet op een residentiele plaats. In dit geval wordt zowel de categorie residentiele plaatsen als de categorie overige plaatsen niet weergegeven. Het totaal aantal van 20 wordt wel weergegeven.

Periode

De gegevens hebben ieder jaar betrekking op de peilmaand oktober. De bestanden betreffen gegevens vanaf oktober 2010.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email