Financiële verantwoording: Financiële en overige baten en lasten

Inleiding

Dit document beschrijft het bestand met de financiële en overige baten en lasten van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, dat als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Het bestand bevat de financiële en overige baten en lasten van de jaarrekeningen van de schoolbesturen van de afgelopen vijf verslagjaren (bijvoorbeeld in 2128: 2123 t/m 2127). Schoolbesturen zijn verplicht de jaarrekeningen van een bepaald jaar uiterlijk per 1 juli van het volgende jaar aan DUO op te leveren. Gegevens over bijvoorbeeld het verslagjaar 2127 moeten dus uiterlijk 1 juli 2128 aangeleverd zijn. De financiële en overige baten en lasten bevatten de financiële baten en lasten, de belastingen, het resultaat deelnemingen en het aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt. Van de schoolbesturen wordt ook aangegeven onder welke sector (PO, VO, MBO, HBO, WO) en groepering ze vallen. Gecombineerde besturen wijzen we toe aan de sector, die de hoogste bekostiging van OCW ontvangt. Een groepering is een onderverdeling binnen een sector, bijvoorbeeld op basis van het aantal scholen dat onder een bestuur valt.

Bronnen

De financiële en overige baten en lasten worden met de overige gegevens van de jaarverslagen door de schoolbesturen aan DUO aangeleverd.

Kwaliteit van de gegevens

De financiële en overige baten en lasten in het bestand zijn zoals ze door de besturen via XBRL worden aangeleverd. DUO past de data niet aan. De bedragen zijn in euro's. De gegevens uit Caraïbisch Nederland ontbreken dan ook, omdat deze schoolbesturen in US dollars aanleveren.

Selectie

Het bestand bevat de financiële en overige baten en lasten aangeleverd met XBRL van de besturen die de afgelopen 5 jaar door OCW zijn bekostigd.

Periode

De lasten geven de stand van de financiële en overige baten en lasten aan het einde van een bepaald verslagjaar weer. De verslagjaren lopen gelijk met de kalenderjaren. De definitieve cijfers worden medio september gepubliceerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email