Financiële verantwoording: Langlopende schulden

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van de langlopende schulden van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, die als API-bestanden (Application Programming Interface) via de website van DUO worden aangeboden. De bestanden bevatten genoemde gegevens van de jaarrekeningen van de schoolbesturen van de afgelopen vijf verslagjaren (bijvoorbeeld in 2018: 2013 t/m 2017). Schoolbesturen zijn verplicht de jaarrekeningen van een bepaald jaar uiterlijk per 1 juli van het volgende jaar aan DUO op te leveren. Gegevens over bijvoorbeeld het verslagjaar 2017 moeten dus uiterlijk 1 juli 2018 aangeleverd zijn. Langlopende schulden omvatten de verplichtingen en verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen op of voor balansdatum en waarvan de omvang onzeker is maar wel betrouwbaar is in te schatten. - De verplichtingen en verliezen met betrekking tot concrete risico's die voortvloeien uit gebeurtenissen op of voor balansdatum, die uitgaan boven het algemene risico van het ondernemen, die verbonden zijn aan bepaalde activa, passiva of bedrijfsactiviteiten en waarvan de omvang onzeker is maar wel betrouwbaar is in te schatten. - De verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen op of voor balansdatum, waarvan de omvang onzeker is maar wel betrouwbaar is in te schatten en waarvan de daarmee samenhangende lasten gelijkmatig over een aantal jaren worden verdeeld. Van de schoolbesturen wordt ook aangegeven onder welke sector (PO, VO, MBO, HBO, WO) en groepering ze vallen. Gecombineerde besturen wijzen we toe aan de sector, die de hoogste bekostiging van OCW ontvangt. Een groepering is een onderverdeling binnen een sector, bijvoorbeeld op basis van het aantal scholen dat onder een bestuur valt.

Bronnen

De langlopende schulden wordt met de overige gegevens van de jaarverslagen door de schoolbesturen aan DUO aangeleverd.

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in de bestanden zijn zoals ze door de besturen via XBRL worden aangeleverd. DUO past de data niet aan. De bedragen zijn in euro's. De gegevens uit Caraïbisch Nederland ontbreken dan ook, omdat deze schoolbesturen in US dollars aanleveren.

Selectie

De bestanden bevatten de langlopende schulden aangeleverd met XBRL van de besturen die in de afgelopen 5 jaar door OCW zijn bekostigd. 10-langlopende schulden-overige-schulden bevat de waarde van de schulden anders dan eerder benoemde langlopende schulden met een looptijd van meer dan 12 maanden. 10-langlopende schulden-schulden-aan-andere-deelnemingen bevat de waarde van de schulden aan andere rechtspersonen met een looptijd van meer dan 12 maanden. 10-langlopende schulden-schulden-aan-FIN bevat de waarde van de schulden aan het ministerie van Financiën met een looptijd van meer dan 12 maanden. 10-langlopende schulden-schulden-aan-gemeenten-en-grs bevat de waarde van de schulden aan gemeenten en GR's met een looptijd van meer dan 12 maanden. 10-langlopende schulden-schulden-aan-groepsmaatschappij bevat de waarde van het deel van schulden aan rechtspersonen waarmee de entiteit in een groep organisatorisch is verbonden met een looptijd van meer dan 12 maanden. Er is sprake van een economische eenheid onder gemeenschappelijke leiding waarin de leidende rechtspersoon beslissende zeggenschap heeft. 10-langlopende schulden-schulden-aan-kredietinstellinge bevat de waarde van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van meer dan 12 maanden. 10-langlopende schulden-schulden-aan-ocw-ez bevat de waarde van de schulden aan het ministerie van OCW of het ministerie van EZ met een looptijd van meer dan 12 maanden. 10-langlopende-schulden-totaal-langlopende-schulden bevat de som van langlopende schulden.

Periode

De bestanden geven de stand van het begin, het verloop en de eindstand aan van een bepaald verslagjaar weer. De verslagjaren lopen gelijk met de kalenderjaren. De definitieve cijfers worden medio september gepubliceerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email