Financiële verantwoording: Voorzieningen

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van de voorzieningen van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, die als API-bestanden (Application Programming Interface) via de website van DUO worden aangeboden. De bestanden bevatten genoemde gegevens van de jaarrekeningen van de schoolbesturen van de afgelopen vijf verslagjaren (bijvoorbeeld in 2018: 2013 t/m 2017). Schoolbesturen zijn verplicht de jaarrekeningen van een bepaald jaar uiterlijk per 1 juli van het volgende jaar aan DUO op te leveren. Gegevens over bijvoorbeeld het verslagjaar 2017 moeten dus uiterlijk 1 juli 2018 aangeleverd zijn. Voorzieningen omvatten de verplichtingen en verliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen op of voor balansdatum en waarvan de omvang onzeker is maar wel betrouwbaar is in te schatten. - De verplichtingen en verliezen met betrekking tot concrete risico's die voortvloeien uit gebeurtenissen op of voor balansdatum, die uitgaan boven het algemene risico van het ondernemen, die verbonden zijn aan bepaalde activa, passiva of bedrijfsactiviteiten en waarvan de omvang onzeker is maar wel betrouwbaar is in te schatten. - De verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen op of voor balansdatum, waarvan de omvang onzeker is maar wel betrouwbaar is in te schatten en waarvan de daarmee samenhangende lasten gelijkmatig over een aantal jaren worden verdeeld. Van de schoolbesturen wordt ook aangegeven onder welke sector (PO, VO, MBO, HBO, WO) en groepering ze vallen. Gecombineerde besturen wijzen we toe aan de sector, die de hoogste bekostiging van OCW ontvangt. Een groepering is een onderverdeling binnen een sector, bijvoorbeeld op basis van het aantal scholen dat onder een bestuur valt.

Bronnen

De voorzieningen wordt met de overige gegevens van de jaarverslagen door de schoolbesturen aan DUO aangeleverd.

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in de bestanden zijn zoals ze door de besturen via XBRL worden aangeleverd. DUO past de data niet aan. De bedragen zijn in euro's. De gegevens uit Caraïbisch Nederland ontbreken dan ook, omdat deze schoolbesturen in US dollars aanleveren.

Selectie

De bestanden bevatten de voorzieningen aangeleverd met XBRL van de besturen die in de afgelopen 5 jaar door OCW zijn bekostigd. 09-voorzieningen-eigen-risico-wga bevat de waade van voorzieningen met betrekking op het eigen risico WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). 09-voorzieningen-jubileumvoorziening bevat de waarde van voorzieningen voor jubileumuitkeringen. 09-voorzieningen-langdurig-zieken bevat de waarde van voorzieningen met betrekking op langdurig zieken. 09-voorzieningen-overige-personele-voorzieningen bevat de waarde van personele voorzieningen anders dan eerder benoemde personele voorzieningen. 09-voorzieningen-overige-voorzieningen bevat de waarde van de voorzieningen voor verplichtingen, kosten of verliezen inzake overige zaken die op de balansdatum wel bekend of te verwachten zijn, maar waarvan onzeker is of, wanneer en in welke omvang zij zich zullen voordoen, voor zover niet in andere posten benoemd. 09-voorzieningen-personele-voorzieningen bevat de waarde van verplichtingen, kosten of verliezen inzake personeel die op de balansdatum wel bekend of te verwachten zijn, maar waarvan onzeker is of, wanneer en in welke omvang zij zich zullen voordoen. 09-voorzieningen-sociaal-beleid-reorganisatie-e bevat de waarde van voorzieningen met betrekking tot sociaal beleid, reorganisatie en rechtspositionele voorzieningen. 09-voorzieningen-totaal-personele-voorzieningen bevat de som van alle personele voorzieningen. 09-voorzieningen-totaal-voorzieningen bevat de som van alle voorzieningen. 09-voorzieningen-verlofsparen-en-sabbatical-leave bevat de waarde van voorzieningen met betrekking op opgebouwde tegoeden verlofsparen en sabbatical leave. Hieronder kunnen ook de voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid vallen. 09-voorzieningen-voorziening-voor-groot-onderhou bevat de waarde van de voorziening die getroffen wordt voor groot onderhoud gebouwen en terreinen. 09-voorzieningen-voorziening-voor-verlieslatende bevat de waarde van de voorziening die getroffen wordt voor mogelijk verlieslatende contracten. 09-voorzieningen-werkloosheidsbijdragen bevat de waarde van voorzieningen met betrekking op werkloosheidsbijdragen.

Periode

De bestanden geven de stand van het begin, het verloop en de eindstand aan van een bepaald verslagjaar weer. De verslagjaren lopen gelijk met de kalenderjaren. De definitieve cijfers worden medio september gepubliceerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email