Financiële verantwoording: Eigen vermogen

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van het eigen vermogen van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, die als API-bestanden (Application Programming Interface) via de website van DUO worden aangeboden. De bestanden bevatten genoemde gegevens van de jaarrekeningen van de schoolbesturen van de afgelopen vijf verslagjaren (bijvoorbeeld in 2018: 2013 t/m 2017). Schoolbesturen zijn verplicht de jaarrekeningen van een bepaald jaar uiterlijk per 1 juli van het volgende jaar aan DUO op te leveren. Gegevens over bijvoorbeeld het verslagjaar 2017 moeten dus uiterlijk 1 juli 2018 aangeleverd zijn. Eigen vermogen is het overblijvend belang in de activa van de rechtspersoon na aftrek van al het vreemd vermogen. Van de schoolbesturen wordt ook aangegeven onder welke sector (PO, VO, MBO, HBO, WO) en groepering ze vallen. Gecombineerde besturen wijzen we toe aan de sector, die de hoogste bekostiging van OCW ontvangt. Een groepering is een onderverdeling binnen een sector, bijvoorbeeld op basis van het aantal scholen dat onder een bestuur valt.

Bronnen

Het eigen vermogen wordt met de overige gegevens van de jaarverslagen door de schoolbesturen aan DUO aangeleverd.

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in de bestanden zijn zoals ze door de besturen via XBRL worden aangeleverd. DUO past de data niet aan. De bedragen zijn in euro's. De gegevens uit Caraïbisch Nederland ontbreken dan ook, omdat deze schoolbesturen in US dollars aanleveren.

Selectie

De bestanden bevatten het eigen vermogen aangeleverd met XBRL van de besturen die in de afgelopen 5 jaar door OCW zijn bekostigd. 08-eigen-vermogen-aandeel-van-derden bevat het overblijvend belang in de activa van de rechtspersoon na aftrek van al het vreemd vermogen. 08-eigen-vermogen-algemene-reserve bevat het gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht, wordt aangeduid als algemene reserve of overige reserve of overig (vrij) besteedbaar vermogen. 08-eigen-vermogen-andere-wettelijke-reserves bevatten reserves die moeten worden aangehouden krachtens een wettelijke bepaling. 08-eigen-vermogen-bestemmingsfonds-privaat bevat het deel van het private eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht, dient dit deel te worden aangemerkt als bestemmingsfonds. 08-eigen-vermogen-bestemmingsfonds-publiek bevat het deel van het publieke eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht, dient dit deel te worden aangemerkt als bestemmingsfonds. 08-eigen-vermogen-bestemmingsreserve-privaat bevat het deel met een beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur aangebracht en wordt als afgezonderd deel van het private eigen vermogen overeenkomstig hoofdstuk 640 Organisaties-zonder-winststreven, alinea 309 aangeduid als bestemmingsreserve. 08-eigen-vermogen-bestemmingsreserve-publiek bevat het deel met een beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur aangebracht en wordt als afgezonderde deel van het publieke eigen vermogen overeenkomstig hoofdstuk 640 Organisaties-zonder-winststreven, alinea 309 aangeduid als bestemmingsreserve. 08-eigen-vermogen-groepsvermogen bevat het groepsvermogen, dat bestaat uit het geplaatste kapitaal, de reserves en het aandeel van derden in het groepsvermogen van de geconsolideerde groepsmaatschappij. Deze derden hebben recht op een deel van de winst van de desbetreffende groepsmaatschappij. 08-eigen-vermogen-herwaarderingsreserve bevat het gedeelte van het eigen vermogen dat ontstaat door de herwaardering van activa, zoals het waarderen van activa tegen de actuele waarde. 08-eigen-vermogen-statutaire-reserves bevat de statutaire reserves, die worden gevormd door de in de statuten van een rechtspersoon opgenomen bepalingen. Dotaties aan en vrijval uit deze reserves zijn ook terug te vinden in de statuten. 08-eigen-vermogen-totaal-eigen-vermogen bevat de som van alle delen van het eigen vermogen.

Periode

De bestanden geven de stand van het begin, het verloop en de eindstand aan van een bepaald verslagjaar weer. De verslagjaren lopen gelijk met de kalenderjaren. De definitieve cijfers worden medio september gepubliceerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email