Financiële verantwoording: Financiële vaste activa

Verloopoverzicht van de financiële vaste activa van de jaarrekeningen van de schoolbesturen.

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van de financiële vaste activa van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, die als API-bestanden (Application Programming Interface) via de website van DUO worden aangeboden. De bestanden bevatten genoemde gegevens van de jaarrekeningen van de schoolbesturen van de afgelopen vijf verslagjaren (bijvoorbeeld in 2018: 2013 t/m 2017). Schoolbesturen zijn verplicht de jaarrekeningen van een bepaald jaar uiterlijk per 1 juli van het volgende jaar aan DUO op te leveren. Gegevens over bijvoorbeeld het verslagjaar 2017 moeten dus uiterlijk 1 juli 2018 aangeleverd zijn. Financiële activa zijn de kapitaalbelangen in en vorderingen op aan de rechtspersoon verbonden maatschappijen en andere waardepapieren, financiële instrumenten en vorderingen, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om langer dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. Van de schoolbesturen wordt ook aangegeven onder welke sector (PO, VO, MBO, HBO, WO) en groepering ze vallen. Gecombineerde besturen wijzen we toe aan de sector, die de hoogste bekostiging van OCW ontvangt. Een groepering is een onderverdeling binnen een sector, bijvoorbeeld op basis van het aantal scholen dat onder een bestuur valt.

Bronnen

De financiële vaste activa worden met de overige gegevens van de jaarverslagen door de schoolbesturen aan DUO aangeleverd.

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in de bestanden zijn zoals ze door de besturen via XBRL worden aangeleverd. DUO past de data niet aan. De bedragen zijn in euro's. De gegevens uit Caraïbisch Nederland ontbreken dan ook, omdat deze schoolbesturen in US dollars aanleveren.

Selectie

De bestanden bevatten de financiële vaste activa aangeleverd met XBRL van de besturen die in de afgelopen 5 jaar door OCW zijn bekostigd. 07-financiële-vaste-activa-aandelen-certificaten-van-aandelen-en-andere-vormen-van-deelnemingen-in-groepsmaatschappijen bevat de waarde van investeringen in rechtspersonen waarmee de entiteit in een groep organisatorisch is verbonden. Er is sprake van een economische eenheid onder gemeenschappelijke leiding waarbij de leidende rechtspersoon beslissende zeggenschap heeft. 07-financiële-vaste-activa-andere-deelnemingen bevat de waarde van de investeringen in andere rechtspersonen. 07-financiële-vaste-activa-vorderingen-op-groepsmaatschappijen bevat de waarde van vorderingen op groepsmaatschappijen die een looptijd hebben van meer dan 12 maanden. 07-financiële-vaste-activa-vorderingen-op-andere-deelnemingen bevat de waarde van vorderingen op andere deelnemingen die een looptijd hebben van meer dan 12 maanden. 07-financiële-vaste-activa-vorderingen-op-OCW-en-EZ bevat de waarde van vorderingen op het ministerie van OCW of het ministerie van EZ met een looptijd van meer dan 12 maanden. 07-financiële-vaste-activa-vorderingen-op-gemeenten-en-GR’s bevat de waarde van vordering op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met een looptijd van meer dan 12 maanden. 07-financiële-vaste-activa-effecten bevat de waarde van het langlopend deel van effecten. 07-financiële-vaste-activa-aandelen bevat de waarde van aandelen (bewijs van deelneming) in het kapitaal van een vennootschap. 07-financiële-vaste-activa-Nederlandse-staatsobligaties bevat de waarde van een schuldbrief, schuldbewijs, schuldpapier of (ouderwets) bewijs van aandeel in een geldlening aangegaan met de Nederlandse overheid. 07-financiële-vaste-activa-overige-obligaties bevat de waarde van een schuldbrief, schuldbewijs, schuldpapier of (ouderwets) bewijs van aandeel in een geldlening, niet zijnde een Nederlandse staatsobligatie. 07-financiële-vaste-activa-overige –effecten bevat de waarde van de restpost van langlopende effecten die niet eerder genoemd zijn. 07-financiële-vaste-activa-overige-vorderingen bevat de waarde van het langlopende deel van de overige vorderingen.

Periode

De bestanden geven de stand van het begin, het verloop en de eindstand aan van een bepaald verslagjaar weer. De verslagjaren lopen gelijk met de kalenderjaren. De definitieve cijfers worden medio september gepubliceerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email