Financiële verantwoording: Materiële vaste activa

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van de materiële vaste activa van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, die als API-bestanden (Application Programming Interface) via de website van DUO worden aangeboden. De bestanden bevatten genoemde gegevens van de jaarrekeningen van de schoolbesturen van de afgelopen vijf verslagjaren (bijvoorbeeld in 2018: 2013 t/m 2017). Schoolbesturen zijn verplicht de jaarrekeningen van een bepaald jaar uiterlijk per 1 juli van het volgende jaar aan DUO op te leveren. Gegevens over bijvoorbeeld het verslagjaar 2017 moeten dus uiterlijk 1 juli 2018 aangeleverd zijn. Materiële activa zijn zaken en vermogensrechten op het gebruik van zaken, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om langer dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. De vooruitbetalingen op te verwerven materiële vaste activa en materiële vaste activa in aanbouw worden eveneens opgenomen. Van de schoolbesturen wordt ook aangegeven onder welke sector (PO, VO, MBO, HBO, WO) en groepering ze vallen. Gecombineerde besturen wijzen we toe aan de sector, die de hoogste bekostiging van OCW ontvangt. Een groepering is een onderverdeling binnen een sector, bijvoorbeeld op basis van het aantal scholen dat onder een bestuur valt.

Bronnen

De materiële vaste activa worden met de overige gegevens van de jaarverslagen door de schoolbesturen aan DUO aangeleverd.

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in de bestanden zijn zoals ze door de besturen via XBRL worden aangeleverd. DUO past de data niet aan. De bedragen zijn in euro's. De gegevens uit Caraïbisch Nederland ontbreken dan ook, omdat deze schoolbesturen in US dollars aanleveren.

Selectie

De bestanden bevatten de materiële vaste activa aangeleverd met XBRL van de besturen die in de afgelopen 5 jaar door OCW zijn bekostigd. 05-materiele-vaste-activa-gebouwen bevat de waarde van de gebouwen voor bedrijfsmatig gebruik. 05-materiele-vaste-activa-terreinen bevat de waarde van de terreinen voor bedrijfsmatig gebruik. 05-materiele-vaste-activa-inventaris-en-apparatuur bevat de waarde van inventaris en apparatuur bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.. 05-materiele-vaste-activa-overige-materiële-vaste-activa de waarde van vaste bedrijfsmiddelen die niet onder andere categorieën ingedeeld kunnen worden. 05-materiele-vaste-activa- materiële-vaste-bedrijfsactiva-in-uitvoering-en-vooruitbetalingen-op-materiële-vaste-activa bevat de waarde van de bedrijfsmiddelen die door de rechtspersoon worden geproduceerd maar nog niet afgerond of in gebruik zijn, evenals de gedane vooruitbetalingen op de aanschaf van materiële vaste activa. 05-materiele-vaste-activa-niet-aan-het-productieproces-dienstbare-materiële-vaste-activa bevat de waarde van de materiële vaste activa die geen functie vervullen in de bedrijfsvoering en buiten gebruik zijn gesteld.

Periode

De bestanden geven de stand van het begin, het verloop en de eindstand aan van een bepaald verslagjaar weer. De verslagjaren lopen gelijk met de kalenderjaren. De definitieve cijfers worden medio september gepubliceerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email