Financiële verantwoording: Immateriële vaste activa

Inleiding

Dit document beschrijft de bestanden met de gegevens van het verloop van de verschillende posten van de immateriële vaste activa van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, die als API-bestanden (Application Programming Interface) via de website van DUO worden aangeboden. De bestanden bevatten genoemde gegevens van de jaarrekeningen van de schoolbesturen van de afgelopen vijf verslagjaren (bijvoorbeeld in 2018: 2013 t/m 2017). Schoolbesturen zijn verplicht de jaarrekeningen van een bepaald jaar uiterlijk per 1 juli van het volgende jaar aan DUO op te leveren. Gegevens over bijvoorbeeld het verslagjaar 2017 moeten dus uiterlijk 1 juli 2018 aangeleverd zijn. Immateriële activa zijn de tegen betaling verworven concessies, vergunningen, intellectueel eigendomsrechten en de vermogensrechten hierop, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om langer dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. Daarnaast staat de wetgever toe dat betaalde goodwill van een overgenomen onderneming, kosten van oprichting en aandelenuitgifte en ontwikkeling verantwoord worden als immateriële vaste activa. Van de schoolbesturen wordt ook aangegeven onder welke sector (PO, VO, MBO, HBO, WO) en groepering ze vallen. Gecombineerde besturen wijzen we toe aan de sector, die de hoogste bekostiging van OCW ontvangt. Een groepering is een onderverdeling binnen een sector, bijvoorbeeld op basis van het aantal scholen dat onder een bestuur valt.

Bronnen

De immateriële vaste activa worden met de overige gegevens van de jaarverslagen door de schoolbesturen aan DUO aangeleverd.

Kwaliteit van de gegevens

De gegevens in de bestanden zijn zoals ze door de besturen via XBRL worden aangeleverd. DUO past de data niet aan. De bedragen zijn in euro's. De gegevens uit Caraïbisch Nederland ontbreken dan ook, omdat deze schoolbesturen in US dollars aanleveren.

Selectie

De bestanden bevatten de immateriële vaste activa aangeleverd met XBRL van de besturen die in de afgelopen 5 jaar door OCW zijn bekostigd. 04-immateriele-vaste-activa-kosten-van-ontwikkeling bevat de kosten van door de toepassing van kennis verkregen door onderzoek of op andere wijze, leidend tot een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of substantieel verbeterde materialen, apparaten, producten, processen, systemen of diensten, voorafgaand aan het begin van de commerciële productie of het gebruik of bedoeld om zelf baten te gaan genereren. 04-immateriele-vaste-activa-kosten-van-verwerving-ter-zake-van-concessies-vergunningen-en-rechten-van-intellectuele-eigendom bevat de geactiveerde kosten van verwerving van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom.. 04-immateriele-vaste-activa-inventaris-en-kosten-van-goodwill-die-van-derden-is-verkregen bevat het bedrag dat betaald wordt voor de overname van verwachte economische voordelen die ontstaan bij een overname als gevolg van synergie of uit activa die afzonderlijk niet voor activering in de balans in aanmerking komen, maar waarvoor de verkrijgende partij bereid is te betalen in het kader van de overname. 04-immateriele-vaste-activa-vooruitbetaald-op-immaterIële-vaste-activa bevat de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa zijn bedragen die aan leveranciers van goederen of diensten zijn vooruitbetaald voor door hen nog te leveren goederen of diensten die als immaterieel vast actief geclassificeerd worden. 04-immateriele-vaste-activa- overige-materiële-vaste-activa bevat de waarde van de bedrijfsmiddelen die door de rechtspersoon worden geproduceerd maar nog niet afgerond of in gebruik zijn, evenals de gedane vooruitbetalingen op de aanschaf van immateriële vaste activa. 04-immateriele-vaste-activa-niet-aan-het-productieproces-dienstbare-immateriële-vaste-activa bevat de waarde van de overige bezittingen van een entiteit die niet tastbaar zijn, die wel waarde vertegenwoordigen en voldoen aan de criteria van immateriële vaste activa.

Periode

De bestanden geven de stand van het begin, het verloop en de eindstand aan van een bepaald verslagjaar weer. De verslagjaren lopen gelijk met de kalenderjaren. De definitieve cijfers worden medio september gepubliceerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email