Financiële verantwoording 02 Staat van baten en lasten

Hier vindt u de staat van baten en lasten afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Inleiding

Dit document beschrijft het bestand met de baten en lasten van de jaarrekeningen van de bevoegd gezagen (schoolbesturen), dat als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Het bestand bevat de gegevens van de staat van baten en lasten van de jaarrekeningen van de schoolbesturen van de afgelopen vijf verslagjaren (bijvoorbeeld in 2018: 2013 t/m 2017). Bevoegd gezagen zijn verplicht de jaarrekeningen van een bepaald jaar uiterlijk per 1 juli van het volgende jaar aan DUO op te leveren. Gegevens over bijvoorbeeld het verslagjaar 2017 moeten dus uiterlijk 1 juli 2018 aangeleverd zijn. De staat van baten en lasten is een samenvatting of overzicht van de baten en lasten in een bepaalde periode, meestal één jaar. Andere benamingen voor een staat van baten en lasten zijn ‘resultatenrekening’ of ‘exploitatierekening’. De staat van baten en lasten moet altijd in evenwicht zijn. Van de bevoegd gezagen wordt ook aangegeven onder welke sector (PO, VO, MBO, HBO, WO) en groepering ze vallen. Gecombineerde besturen wijzen we toe aan de sector, die de hoogste bekostiging van OCW ontvangt. Een groepering is een onderverdeling binnen een sector, bijvoorbeeld op basis van het aantal scholen dat onder een bestuur valt.

Bronnen

De staat van baten en lasten worden met de overige gegvens van de jaarverslagen door de bevoegd gezagen aan DUO aangeleverd.

Kwaliteit van de gegevens

De baten en lasten in het bestand zijn zoals ze door de besturen via XBRL aangeleverd. Wij passen de data niet aan. De bedragen zijn in euro's. De gegevens uit Caraïbisch Nederland ontbreken dan ook, omdat deze bevoegd gezagen in US dollars aanleveren.

Selectie

Het bestand bevat de staat van baten en lasten aangeleverd met XBRL van de besturen die de afgelopen 5 jaar door OCW zijn bekostigd.

Periode

De gegevens van de staat van baten en lasten geven de optellingen van de baten en lasten gedurende een bepaald verslagjaar weer. De verslagjaren lopen gelijk met de kalenderjaren. De defintieve cijfers worden medio september gepubliceerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur
Auteur Email
Beheerder
Beheerder Email