Financiële verantwoording: Balans

Inleiding

Dit document beschrijft het bestand met de balansgegevens van de jaarrekeningen van de schoolbesturen, dat als API-bestand (Application Programming Interface) via de website van DUO wordt aangeboden. Het bestand bevat de balansgegevens van de jaarrekeningen van de schoolbesturen van de afgelopen vijf verslagjaren (bijvoorbeeld in 2018: 2013 t/m 2017). Schoolbesturen zijn verplicht de jaarrekeningen van een bepaald jaar uiterlijk per 1 juli van het volgende jaar aan DUO op te leveren. Gegevens over bijvoorbeeld het verslagjaar 2017 moeten dus uiterlijk 1 juli 2018 aangeleverd zijn. Uit de balans blijkt de grootte en de samenstelling van het vermogen. Het saldo van alle positieve vermogensbestanddelen – de bezittingen – en alle negatieve vermogensbestanddelen – de schulden, verplichtingen en voorzieningen – is het netto vermogen, oftewel het eigen vermogen. Van de schoolbesturen wordt ook aangegeven onder welke sector (PO, VO, MBO, HBO, WO) en groepering ze vallen. Gecombineerde besturen wijzen we toe aan de sector, die de hoogste bekostiging van OCW ontvangt. Een groepering is een onderverdeling binnen een sector, bijvoorbeeld op basis van het aantal scholen dat onder een bestuur valt.

Bronnen

De balansgegevens worden met de overige gegevens van de jaarverslagen door de schoolbesturen aan DUO aangeleverd.

Kwaliteit van de gegevens

De balansgegevens in het bestand zijn zoals ze door de besturen via XBRL worden aangeleverd. DUO past de data niet aan. De bedragen zijn in euro's. De gegevens uit Caraïbisch Nederland ontbreken dan ook, omdat deze schoolbesturen in US dollars aanleveren.

Selectie

Het bestand bevat de balansgegevens aangeleverd met XBRL van de besturen die de afgelopen 5 jaar door OCW zijn bekostigd.

Periode

De balansgegevens geven de stand van de balans aan het einde van een bepaald verslagjaar weer. De verslagjaren lopen gelijk met de kalenderjaren. De definitieve cijfers worden medio september gepubliceerd.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron
Versie 1.0.0
Auteur Informatieproducten
Auteur Email Informatieproducten
Beheerder
Beheerder Email